'LIMBURGSE DUO-OPTOCHT 2020'

 

 

    

OPTOCHTROUTE:

Start bij 't Aod Kloaster aan de Markt 6, vervolgens...

Veldstraat Oost,

Singelstraat Zuid,

Singelstraat West,

Jan van Steffeswertplein en einde bij 't Aod Kloaster.

  

  

INSCHRIJVEN:

Optochtregelement:

 1. Deelname aan de optocht geschiedt geheel op eigen risico.

 2. Overtreding van onderstaande regels kan uitsluiting tot gevolg hebben.

 3. Er kan uitsluitend deelgenomen worden aan de optocht door een DUO, een duo bestaat uitsluitend uit 2 personen, uitzondering op deelname zijn muziek verenigingen, zij dingen ook niet mee naar de prijzen.

 4. U kunt uitsluitend aan de optocht deelnemen indien u in het bezit bent van een door de organisatie uitgegeven startnummer, welk is af te halen tussen 14.00 uur en 14.30 uur in het feestpaviljoen 't Aod Kloaster op de Markt bij de optocht commissie.

 5. Het startnummer bepaalt uw plaats in de optocht, en dient goed zichtbaar te worden aangebracht, hier mag niet van worden afgeweken alleen op aangeven van de optochtcommissie.

 6. Elke constructie van attributen die worden meegenomen in de optocht dienen degelijk en op verantwoorde wijze gemaakt te zijn, zodat zij geen gevaar vormen voor toeschouwers en omstanders, e.e.a. naar beoordeling van optochtcommissie.

 7. Onder 18 jaar geen alcohol in de optocht, drankmisbruik tijdens de optocht wordt niet toegestaan en kan directe uitsluiting tot gevolg hebben.

 8. Zedenkwetsende en discriminerende uitlatingen en/of afbeeldingen worden niet toegelaten.

 9. Bij einde optocht moeten attributen op de Markt geplaats worden zodat overig verkeer en hulpdiensten hier geen last van ondervinden.

 10. De jury zal deelnemers beoordelen op uitbeelding en uitvoering, de uitslag van de jury is bindend.

 11. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de optochtcommissie.

Opgesteld te Stevensweert op 15-7-2017, bestuur S.C.S. de Leefhöbbers.

Privacy Policy

S.C.S. De Leefhöbbers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. S.C.S. De Leefhöbbers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als S.C.S. De Leefhöbbers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Agenda

Feestmiddag Daelzicht, Heel
woensdag 10 januari, 2018

Lees meer »

Nieuws

Uitslag Loterij 2020 !
dinsdag 18 februari, 2020

Lees meer »

Foto's

Al ozze foto's stoan op Facebook. Klik hie om de foto's te bekieke!